เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์ Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Management


M.B.A. Logistics and Supply Chain Management

Suan Sunandha Rajabhat University

Main Menu
 


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของไทย 6 สมัยซ้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ โทร.081-751-3005 ..หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่..
เรียนต่อ ป.โท  M.B.A. Logistics and Supply Chain Management, SSRU


เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุกภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา

เลือกเรียนได้ 2 สถานที่  คือ 

1) ป.โท โลจิสติกส์ เรียนที่วิทยาเขตนครปฐม  

2) ป.โท โลจิสติกส์ เรียนที่กรุงเทพฯ

เปิดรับนักศึกษาตลอดปีการศึกษาไม่เว้นวันหยุด  กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ทันที

*****************


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ณ. บัดนี้ เป็นต้นไป

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลสมัครเรียน
1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 

    ดร.แอน 0815576310 หรือ natpatsaya.se@ssru.ac.th  Line id: ann.mpower

สมัครเรียนต่อ ป.โท  M.B.A Logistics an Supply Chain Management 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

กรอกข้อมูลการสมัครและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล -
 สาขาที่จบการศึกษา
 สถาบันที่จบการศึกษา
 เกรดเฉลี่ย
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)  
 เลขบัตรประชาชน
 ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 ชื่อบริษัท
ที่ตั้งบริษัท (จังหวัด)
  
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์ (e-mail address)
 Line ID
 
 รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น Click to reload image

 ข้อมูลเพื่อ

 
  

Copyright@2016 by Dr-Ann.com. All rights reserved