เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์ Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Management
 

M.B.A. Logistics and Supply Chain Management

Suan Sunandha Rajabhat University

Main Menu
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของไทย 6 สมัยซ้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ โทร.081-751-3005 ..หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่..
M.B.A. Logistics and Supply Chain Management 

BUA5211

วิธีการวิเคราะห์ระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Analytical Methods of Logistics and Supply Chain Management System

Contents

Course Description

ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาระดับต่างๆกัน  โดยใช้โมเดลจำลอง สมการเชิงเส้น สมการถดถอย และเทคนิคอื่นๆ มาช่วยในการศึกษาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

The procedures and methods of analysis for planning to cope with increasing efficiency in managing logistics and supply chain. Study and analysis of problems at different levels by using models and other techniques that helps in analysis of problem-solving.

 Download

 Course Syllabus
  
ครั้งที่ 1 (ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ)

PartI ขั้นตอนและวิธีวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

PartI_คำนวณต้นทุนการขนส่งและใบเสนอราคาค่าขนส่ง.xlsx

PartI_คำนวณรายรับ-รายจ่าย.xlsx

PartI_การถ่าวงดุลระหว่างต้นทุนและการตอบสนอง.xlsx

PartI_จัดเส้นทางการขนส่งและกำหนดจุดลงสินค้าแก่ลูกค้า.xlsx


ครั้งที่ 2 (ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ)

PartII การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและประเมินผลการดำเนินงาน

 Download

คู่มือการจัดทำโครงการในรายวิชา(PDF).7z


ครั้งที่ 3 (ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ)PartIII การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โมเดล สมการเชิงเส้น สมการถดถอยและเทคนิคอื่น เพื่อตัดสินใจ
ครั้งที่ 4 (รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Managementการจัดการวัสดุและขนถ่ายวัสดุลำเลียง (Material Handling)

   (การวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ / การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Managementการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand  Forecasting)

   (การวิเคราะห์การพยากรณ์อุปสงค์เพื่อประมาณความผิดพลาดในการพยากรณ์)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Managementการจัดการการส่งมอบ (Delivery Management)

   (การวิเคราะห์สาเหตุของการส่งมอบล่าช้า)

ครั้งที่ 5 (รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Managementการผลิต (Manufacturing)

    (วิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต / การคำนวณต้นทุนการผลิต)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Managementการกระจายสินค้าและบริการ  (Distribution)

   (Distribution Channels and Marketing Analysis)

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์, Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics ManagementWaste analysis

   (การวิเคราะห์การสูญเปล่า / การลดการสูญเสีย)

Assessment

Exercise/Assignment                                                        


10%  (ดร.ณัฎภัทรศญา)       

Mini Project  (Group Work)                   

20%  (ดร.ณัฎภัทรศญา)    

Case Study Analysis and Presentation 

10%  (รศ.ดร.เรืองศักดิ์)    

Participation in class                                

10%  (รศ.ดร.เรืองศักดิ์)   

Final Exam                                               

50% (ดร.ณัฎภัทรศญา และ รศ.ดร.เรืองศักดิ์)   

                                                  Total      

100%

 

 หนังสือและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 David Elizandro and Hamdy Taha. (2012)."Performance Evaluation of Industrial Systems: Discrete Event Simulation in Using Excel/VBA, Second Edition"

Source: website

Gerard M. Verschuuren. (2016).100 Excel VBA Simulations: Using Excel VBA to Model Risk, Investments, Genetics. Growth, Gambling, and Monte Carlo Analysis

Source: website

Ibrahim Osman. (2013). Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis (Advances in Logistics, Operations, and Management Science) 1st Edition

Source: website

Khalid Zidan. (2016). Supply Chain Management: Fundamentals, Strategy, Analytics & Planning for Supply Chain & Logistics Management (Logistics, Supply Chain Management, Procurement)

Source: website

 

 Swen Beyer. (2010). Supply Chain Performance Measurement & E-Business Supply Chain Management: Including a Practical Excursus on the Intel Case: Operations Strategy – Supply Chain Management

Source: website

 

 George A. Zsidisin and Bob Ritchie. (2010) Supply Chain Risk: A Handbook of Assessment, Management, and Performance (International Series in Operations Research & Management Science)

Source: website

Copyright@2016 by Dr-Ann.com. All rights reserved