เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, โซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์ Information Technology for Logistics and Supply Chain, Logistics, Supply Chain, Logistics Management


M.B.A. Logistics and Supply Chain Management

Suan Sunandha Rajabhat University

Main Menu
 


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของไทย 6 สมัยซ้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ โทร.081-751-3005 ..หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่..
เรียนต่อ ป.โท  M.B.A. Logistics and Supply Chain Management, SSRU

ภาพกิจกรรมหลักสูตร ป.โท M.B.A Logistics an Supply Chain Management , SSRU

Hokkaido Conference, Japan
Copyright@2016 by Dr-Ann.com. All rights reserved